Fit Studio O.K.

Home > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

KDO JSME

Fit Studio O.K., z.s., IČO 60060891, se sídlem Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor (dále jen jako „Fit Studio O.K.“ nebo „Spolek“) je zájmový spolek, jehož základním účelem a hlavní činností je organizovat a provozovat fitness cvičení, zapojovat do pohybových a sportovních aktivit děti a mládež, a pro tyto činnosti vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

Spolek lze kontaktovat přes e-mailovou adresu info@okfitstudio.cz, anebo na telefonním čísle +420 603 329 010.

NA CO SE TYTO PODMÍNKY VZTAHUJÍ A KDE JSOU DOSTUPNÉ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi Fit Studiem O.K. a účastníky jeho lekcí či kurzů, ať už byla smlouva uzavřena on-line, nebo za fyzické přítomnosti smluvních stran.

LEKCE PRO DOSPĚLÉ

Lekce se konají v sídle Spolku, nebo případně formou on-line lekce zpravidla prostřednictvím platformy Zoom, není-li konání lekce v sídle spolku možné či vhodné z důvodu aktuální pandemické situace (či z obdobných důvodů). Lekce v sídle Spolku i on-line lekce jsou rovnocenné a jsou vedeny profesionálně vyškolenými instruktory.

V případě on-line lekce dostane její účastník nejpozději deset (10) minut před jejím začátkem odkaz na připojení k této lekci. Záznam lekce bude účastníkovi poté k dispozici ještě sedm (7) dnů ode dne konání lekce. Účastník nesmí lekci zpřístupnit třetí osobě, ani z lekce pořizovat obrazový či zvukový záznam.

Lekce pro dospělé lze navštěvovat jednotlivě, nebo lze využít zvýhodněnou permanentku na deset (10) vstupů. Informace o cenách jednotlivých lekcí a permanentek jsou vždy dostupné na webových stránkách Spolku www.okfitstudio.cz Účastník bere na vědomí, že je změna rozvrhu a instruktorů v průběhu roku vyhrazena a Spolek tedy může v nutných případech změnit jak čas a den konání lekce, tak jejího instruktora.

Nárok na vrácení platby za jednotlivou lekci či permanentku nevzniká v případě zásahu vyšší moci, který by znemožnil provoz Fit Studia O.K. V takovém případě bude lekce Spolkem nahrazena v nejbližším možném termínu.

A. Jednotlivé lekce

Jednotlivé lekce lze zakoupit za hotovost v sídle Spolku, koná-li se lekce tam, anebo případně on-line, koná-li se lekce on-line.

B. Permanentka

Zakoupení permanentky není podmínkou návštěvy lekce a účastník lekce si ji kupuje z vlastní vůle. Permanentka je nepřenosná (nelze ji převést na jinou osobu, ani jí této osobě zapůjčit) a má platnost tři (3) měsíce ode dne zakoupení. Po uplynutí doby platnosti permanentky nelze žádným způsobem nárokovat nevyčerpané lekce. V případě doložení vážných zdravotních problémů účastníka lekce, který si permanentku zakoupil, může být její platnost Spolkem po přechozí domluvě prodloužena.

Permanentka platí jak na klasické lekce, tak na on-line lekce. Čerpání permanentky na lekce v sídle Spolku probíhá tak, že instruktor či pracovník Fit Studia O.K. přeškrtne číslo čerpané lekce na permanentce. V případě on-line nákupu permanentky se z důvodu aktuální pandemické situace nevydává fyzická permanentka a čerpání na on-line lekce tak probíhá pouze virtuálně. Jestliže se však situace zlepší a lekce se začnou konat v sídle Spolku, bude účastníkovi v sídle Spolku předána fyzická permanentka i s vyznačením (přeškrtnutím) již vyčerpaných on-line lekcí.

Účastník může do čtrnácti (14) dnů ode dne zakoupení permanentky on-line odstoupit od smlouvy, avšak pouze pokud v této době nevyčerpal žádnou lekci. V opačném případě účastník potvrzuje, že si je vědom toho, že mu byla lekce poskytnuta s jeho výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že tím pádem nemá právo na odstoupení od smlouvy.

KURZY PRO DOSPĚLÉ A DĚTI

A. Přihlašování na kurzy

Kromě lekcí pro dospělé Spolek dále pořádá také specializované kurzy. Informace o cenách kurzů jsou vždy dostupné na webových stránkách Spolku www.okfitstudio.cz

Přihláška do kurzu se podává osobně v sídle Spolku. Přihláška do kurzu je závazná a je platná po celou dobu trvání kurzu. Nezletilé přihlašují jejich zákonní zástupci. Platnost přihlášky zaniká nezaplacením platby nebo zrušením kurzu ze strany Spolku.

Změna instruktora, termínu, času, místa konání a náplně jednotlivých lekcí kurzu, případně jejich sloučení, jsou ve výjimečně nutných případech a rovněž v důsledku zásahu vyšší moci vyhrazeny. Všichni účastníci jsou vždy o změnách včas informováni prostřednictvím e-mailu, případně, nesdělí-li Spolku svoji e-mailovou adresu, prostřednictvím oznámení na webových stránkách Spolku. Účastníci kurzů (či jejich zákonní zástupci) nesou odpovědnost za to, že je e-mailová adresa sdělená Spolku za tímto účelem správná a funkční. Spolek nenese odpovědnost za znemožnění informování z důvodu na třetí straně.

Jednotlivé lekce kurzu se mohou konat v sídle Spolku, nebo on-line, přičemž oba typy lekcí jsou rovnocenné a vedené profesionálně vyškolenými instruktory.

B. Storno podmínky kurzů

Při odhlášení z kurzu čtrnáct (14) dní a více před jeho zahájením se odečítá administrativní poplatek ve výši 200 Kč, zbytek uhrazené částky bude účastníkovi vrácen. Při odhlášení z kurzu 13 dní a méně před jeho zahájením účtuje Spolek storno poplatek 50 % z uhrazené částky, zbytek uhrazené částky bude účastníkovi vrácen. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací. Zahájením kurzu se rozumí datum první lekce kurzu.

Nenavštívené lekce nemohou být z kurzovného odečítány, ani se nepřevádějí do dalšího období.

Nárok na vrácení kurzovného lze přiznat pouze těm účastníkům, kteří se nemohou účastnit kurzu z vážných zdravotních důvodů (nutno doložit lékařskou zprávou) a zároveň řádně a včas uhradili kurzovné. V tomto případě je odečten administrativní poplatek 200 Kč a spotřebovaná část kurzovného, zbytek uhrazené částky bude vrácen. Tyto případy je nutné nahlásit bez prodlení, nelze je nárokovat zpětně až po skončení kurzu.

Nárok na vrácení kurzovného nevzniká v případě zásahu vyšší moci, která by znemožnila provoz Fit Studia O.K. V takovém případě budou jednotlivé lekce kurzu nahrazeny v nejbližším možném termínu.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Přihlášením zájemce na kurzy pro děti se tento zájemce automaticky stává členem Spolku a získává tak výhody plynoucí z tohoto členství. Kurzovné se v takovém případě považuje za členský příspěvek Spolku. Platnost členství zaniká vypršením jeho trvání, které je časově omezené na příslušný školní rok a následující rok kalendářní.

PROVOZNÍ ŘÁD A POKYNY

Všichni účastníci lekcí a kurzů jsou povinni při návštěvě prostor Fit Studia O.K. dodržovat vnitřní provozní řád Fit Studia O.K., který je k dispozici v tištěné podobě v sídle Spolku. Dále jsou účastníci lekcí a kurzů povinni se řídit pokyny pro konkrétní kurz či lekci, jsou-li definované Spolkem nebo jeho zástupci.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré informace k ochraně osobních údajů účastníků jsou dostupné v samostatném dokumentu na webových stránkách Spolku www.okfitstudio.cz

ÚČINNOST TĚCHTO PODMÍNEK A JEJICH ZMĚNY

Podmínky mohou být měněny ze strany Spolku a účastníci lekcí a kurzů se vždy řídí jejich aktuálním zněním.
O změnách budou účastníci lekcí a kurzů informování prostřednictvím e-mailu, případně, nesdělí-li Spolku svoji emailovou adresu, prostřednictvím oznámení na webových stránkách Spolku www.okfitstudio.cz Účastníci lekcí a kurzů nesou odpovědnost za to, že je e-mailová adresa sdělená Spolku za tímto účelem správná a funkční. Spolek nenese odpovědnost za znemožnění informování z důvodu na třetí straně.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021.

Posílání novinek e-mailem nebo jiné informace
Kontakty

info@okfitstudio.cz

Mobil: +420 603 329 010

Náš Facebook facebook  Náš Instagram Instagram


          
Fit Studio O.K.

                          
Další informace

Provozní řád
Obchodní podmínky
Ochranu osobních údajů

Návštěvy: 0034358

Údaje o našich obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) v právním záju a pouze rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy.