Fit Studio O.K.

Home > Ochranu osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

KDO JSME

Fit Studio O.K., z.s., IČO 60060891, se sídlem Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor (dále jen jako „Fit Studio O.K.“ nebo „Spolek“) je zájmový spolek, jehož základním účelem a hlavní činností je organizovat a provozovat fitness cvičení, zapojovat do pohybových a sportovních aktivit děti a mládež, a pro tyto činnosti vytvářet materiální a tréninkové podmínky.

Spolek lze kontaktovat přes e-mailovou adresu info@okfitstudio.cz, anebo na telefonním čísle +420 603 329 010. Předsedou Spolku je Mgr. Olga Kundrátová.

NA CO SE TYTO PODMÍNKY VZTAHUJÍ A KDE JSOU DOSTUPNÉ

Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi Fit Studiem O.K. a Vámi jako účastníky jeho lekcí či kurzů, ať už byla smlouva uzavřena on-line, nebo za fyzické přítomnosti smluvních stran.

KTERÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

Spolek jako správce údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů, které nám sami poskytnete, nebo které pořídíme:

   a) jméno a příjmení (v případě nezletilého člena rovněž jméno a příjmení
   zákonného zástupce),
   b) datum narození (v případě nezletilého člena rovněž datum narození
   zákonného zástupce),
   c) bydliště (v případě nezletilého člena rovněž bydliště zákonného zástupce),
   d) adresa pobytu a státní příslušnost (u cizího státního příslušníka),
   e) e-mailová adresa (v případě nezletilého člena e-mail na zákonného zástupce),
   f) telefonní číslo (v případě nezletilého člena telefon na zákonného zástupce),
   g) audiovizuální záznamy,
   h) fotografie.

DŮVODY A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje Spolek zpracovává buď na základě zákonného důvodu, anebo na základě Vámi uděleného souhlasu.

Spolek zpracovává Vaše osobní údaje podle písm. a) až f), na základě následujících zákonných důvodů:

   a) zpracování je nezbytné pro uzavření a splnění smlouvy mezi Spolkem a Vámi
   (účelem je tedy řádné poskytování služeb ze strany Spolku),
   b) anebo je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Spolek
   vztahuje (účelem je tedy splnění povinností Spolku z oblasti daňové, účetní či podle
   zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu),
   c) anebo je zpracování nezbytné pro účely oprávněného zájmu Spolku
   (tímto zájmem je oslovování zákazníků v rámci přímého marketingu a prevence
   podvodů souvisejících se členstvím ve Spolku či se zakoupením lekcí,
   permanentek nebo kurzů).

Pokud Spolku neposkytnete osobní údaje, které Spolek zpracovává ze zákonných důvodů uvedených výše, pak berete na vědomí, že Vám ze strany Spolku nemusí být poskytnuta služba a rozhodnutí o jejím poskytnutí, resp. rozhodnutí o uzavření smlouvy s Vámi, je plně v gesci Spolku.

Na základě Vašeho souhlasu pak Spolek zpracovává osobní údaje uvedené pod písm. e) až h) (tj. zejména zasílání obchodních sdělení, tvorba propagačních materiálů na sociální sítě a webové stránky Spolku).

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů probíhá buď elektronicky, je-li smlouva uzavírána on-line, anebo v listinné podobě. V obou případech má Spolek nastavený interní systém zabezpečení tak, aby Vaše osobní údaje byly chráněny před zásahem třetích osob. Komunikace mezi Vaším zařízením a webovým serverem spolku je šifrovaná, veškeré listiny jsou uchovávány v uzamčených prostorách. Přijatá bezpečnostní opatření Spolek pravidelně aktualizuje.

POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Správcem osobních údajů je přímo Spolek. Vaše osobní údaje však mohou být předány dalším osobám, je-li to nezbytné, a to konkrétně sportovním svazům (např. České unii sportu, z.s., IČO 00469548, se sídlem Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov, při Vaší registraci jako nového člena Spolku), organizátorům sportovních soutěží (pokud se této soutěže chcete zúčastnit).

DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje bude Spolek zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné splnění všech povinností Spolku vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, bude Spolek zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi.

U těch osobních údajů, k jejichž zpracování byl udělen souhlas, budou tyto osobní údaje obecně zpracovávány nejdéle do odvolání takového souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) následující práva:

   a) právo získat od Spolku potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou
   zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům
   podle čl. 15 GDPR;
   b) právo Spolek požádat o opravu nepřesných osobních údajů;
   c) právo Spolek požádat o výmaz Vašich zpracovávaných osobních údajů,
   a to za podmínek čl. 17 GDPR;
   d) právo kdykoliv odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
   a zamezit tak jejich dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu;
   e) právo v určitých případech (uvedených v čl. 18 GDPR) požadovat,
   aby Spolek omezil prováděné zpracování Vašich osobních údajů;
   f) právo požádat Spolek, aby Vám či jinému správci osobních údajů předal
   osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává
   v elektronické podobě.
   g) právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud Spolek
   zpracovává Vaše osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu;
   h) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (IČO 70837627,
   se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7), máte-li za to, že vaše osobní údaje
   zpracovává Spolek protiprávně.

ÚČINNOST TĚCHTO PODMÍNEK A JEJICH ZMĚNY

Podmínky mohou být měněny ze strany Spolku a účastníci lekcí a kurzů se vždy řídí jejich aktuálním zněním. O změnách budete informování prostřednictvím e-mailu, případně, nesdělíte-li Spolku Vaši e-mailovou adresu, prostřednictvím oznámení na webových stránkách Spolku www.okfitstudio.cz. Vy nesete odpovědnost za to, že je e-mailová adresa sdělená Spolku za tímto účelem správná a funkční. Spolek nenese odpovědnost za znemožnění informování z důvodu na třetí straně.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. 2. 2021.

Posílání novinek e-mailem nebo jiné informace
Kontakty

info@okfitstudio.cz

Mobil: +420 603 329 010

Náš Facebook facebook  Náš Instagram Instagram


          
Fit Studio O.K.

                          
Další informace

Provozní řád
Obchodní podmínky
Ochranu osobních údajů

Návštěvy: 0034783

Údaje o našich obchodních partnerech, dodavatelích, odběratelích, klientech a zákaznících zpracováváme v souladu s Nařízením 2016/679 (GDPR) v právním záju a pouze rozsahu, který po nás vyžadují účetní a daňové předpisy.